O Fundacji

Artykuły

O Fundacji

Misja: Interes i dobro chorego człowieka  przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki.

Aforyzm  „Życie krótkie, sztuka długa, sposobność przemijająca, doświadczenie złudne, wyrokowanie trudne” (Hipokrates)

Fundacja Ius Medicinae została powołana w 2011 r. przez dr n. prawn. Dorotę Karkowską. Działalność Fundacji  ukierunkowana jest na podejmowania inicjatyw w zakresie poszanowania i przestrzegania praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej w trzech obszarach.

Fundacja podejmuje inicjatywy naukowe i badawcze na rzecz rozwoju dobrego prawa – prawa medycznego. Dobre prawo medyczne musi odzwierciadlać wartości ważne dla społeczeństwa (jak godność, wspólne dobro, samorządność, interes, podmiotowość, solidarność, wolność, itp.). Fundacja swoją aktywność może przejawiać m.in. poprzez opiniowanie projektów i obowiązujących aktów prawnych, przedstawiać wnioski i własne propozycje rozwiązań prawnych, dokonywać oceny pracy podmiotów polityki zdrowotnej działających w imieniu władzy publicznej na rzecz urzeczywistnienia prawa do ochrony zdrowia, publikować raporty z zakresu stanu poszanowania i przestrzegania prawa pacjenta i praw osób wykonujących zawody medyczne.

Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz edukacji  w zakresie prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia. W tym celu  Fundacja może m.in. prowadzić działalność informacyjną, organizować konferencje i szkolenia, współuczestniczyć z innymi partnerami w podobnych inicjatywach.

Fundacja jest uprawniona do reprezentowania podmiotów przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi instytucjami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w charakterze przedstawiciela społecznego. Fundacja prowadzi mediacje w sytuacjach społecznego konfliktu w przypadku naruszania praw pacjenta ipraw osób wykonujących zawody medyczne.

 

 

Skład osobowy Fundacji

Prof. Dorota KarkowskaProf. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska  - Założycielka i Prezes Fundacji Ius Medicinae

Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w 1994 roku ukończyła kierunek administracja, praca magisterska: Prawa pacjenta, napisana w Katedrze Prawa Pracy. W 1998 roku kierunek prawo, praca magisterska: Europejska Konwencja Bioetyczna, napisana w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego. W grudniu w 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej, w 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie rozprawy: Zawody medyczne. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Działalność naukowa i edukacyjna ściśle związana z działalnością w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej.

Współpracuje m.in. od 2005 r. z Fundacją Rodzić po Ludzku, od 2006 r. z Fundacją Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, od 2010 r. jest honorowym patronem: Stowarzyszenia Polskie Amazonki - Ruch Społeczny. Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od stycznia 2018 r. Przewodnicząca Mazowieckiej Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie; Od września 2018 r. doradca Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Autorka m.in. Prawa pacjenta, 2. Wydanie poprawione i uzupełnione, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009; Zawody medyczne, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012; s. 52; Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta, ABC a Wolters Kluwer business; Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, Wydanie 3 2016; s. 537; Prawo medyczne dla pielęgniarek, ABC a Wolters Kluwer business, - monografia Warszawa, 2013; współautorka Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Warszawa 2014, monografia.


Marta Kulpa - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Nauki o Zdrowiu, kierunek Zdrowie Publiczne). Współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze opieki zdrowotnej rozpoczęła w 2009 r. podejmując pracę w Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Kierowała wieloma projektami szkoleniowymi  mającymi na celu integrację i wymianę doświadczeń między organizacjami pacjentów z całej Polski, koordynowała pracę Poradni Praw Pacjenta. Pomysłodawca i realizator kampanii edukacyjnej  pt. „Prawa Pacjenta – Twoje Prawa” prowadzonej przez Fundację Ius Medicinae w latach 2013-2014. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów z różnego rodzaju funduszy (w tym fundusze szwajcarskie, norweskie, publiczne).RADA FUNDACJI:

Witold Liwski

Krystyna Wechmann

Ewa Staszewska


Dr hab. Aldona DomańskaDr hab. n. prawn. Aldona Domańska -  ukończyła studia magisterskie, kierunek prawo, na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi, w 1994r., z wynikiem bardzo dobrym. Następnie w tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie w tej samej jednostce w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1998 r., a następnie w 2015 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Pracę naukowo – dydaktyczną w charakterze nauczyciela akademickiego rozpoczęła w październiku 2000r. w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ, gdzie pracuje po dzień dzisiejszy. Trzon jej zainteresowań badawczych stanowią prawa i wolności człowieka. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji traktujących o tych zagadnieniach, w tym między innymi monografii: „Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym” (Łódź 2000) oraz „Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich” (Łódź 2012), a także wielu artykułów poświęconych tematyce praw i wolności człowieka i ich prawnej ochronie oraz zasady równości, równouprawnienia i godności osoby ludzkiej. Uczestniczyła w wielu konferencjach, seminariach krajowych i międzynarodowych. Obecnie prowadzi między innymi wykłady z zakresu prawa konstytucyjnego, zasad ustroju politycznego państwa, godności i jej ochrony w prawie polskim. Od 20 listopada 2012 r. pełni funkcję redaktora tematycznego „Eastern Review”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.


 


 


 

 

Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI – IUS MEDICINAE


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Fundacja nosi nazwę Fundacja Ius Medicinae, została ustanowiona przez:

 1. Dorotę Karkowską

zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Michał Walkowski, Sławomir Borzęcki spółka cywilna w Warszawie za numerem REPETYTORIUM
A nr 6357/2011z dnia 08.09.2011 r. działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. nr. 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm., oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Stołeczne Warszawa

 

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

 

§ 5

 1. Fundacja może prowadzić działalności gospodarczą.
 2. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.
 3. Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

 

§ 6

 1. Fundacja używa pieczęci „Fundacja Ius medicinae” wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może zawiera znak Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz stypendia i wyróżnienia, które może przyznawać osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

 

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia

 

Rozdział II

 Cele, zasady działania i środki

§ 8

Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania zagadnień związanych z ochroną zdrowia a w szczególności:

 1. Podejmowania inicjatyw naukowych, badawczych i edukacyjnych w zakresie:
 • Zdrowia i jego uwarunkowań fizycznych, psychicznych, społecznych i ekologicznych,
 • Praw człowieka,
 • Prawa do ochrony zdrowia,
 • Prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Prawa medycznego,
 • Prawa ochrony środowiska.
 1. Wzmacniania w społeczeństwie poszanowania i przestrzegania praw człowieka,  praw pacjenta i praw zawodów medycznych.
 2. Działania na rzecz popularyzacji prawa do ochrony zdrowia, prawa do świadczenia opieki zdrowotnej, prawa medycznego, prawa do ochrony środowiska oraz  promocji  i edukacji zdrowotnej.

 

§ 9

Realizując cele wymienione w § 8. Fundacja może podejmować następujące działania:

 1. Organizować, wspierać lub zlecać:
 • Projekty, studia i badania,
 • Działalność edukacyjną,
 • Współpracować z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, spółkami prawa handlowego i podmiotami publicznymi.
 • Organizować spotkania, konferencje, szkolenia, debaty, oraz inne wydarzenia związane z celami Fundacji,
 • Gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej
  w zakresie prawa ochrony zdrowia, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, prawa medycznego, prawa do ochrony środowiska oraz promocji i edukacji zdrowotnej,
 • Prowadzić działalność wydawniczą
 1. Reprezentować podmioty przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi podmiotami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, występować do tych podmiotów w charakterze przedstawiciela społecznego. Fundacja w tym zakresie podejmuje działa z poszanowaniem odpowiednich regulacji prawnych.
 2. Opiniować projekty i obowiązujące akty prawne.
 3. Prowadzić mediacje w zakresie naruszania praw pacjenta i praw zawodów medycznych.
 1. Prowadzić kształcenie oraz poszerzanie wiedzy i świadomości obywatelskiej
  w obszarze prawa do ochrony zdrowia, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, prawa medycznego i polityki zdrowotnej państwa, prawa do ochrony środowiska oraz promocji i edukacji zdrowotnej.

 

 

Rozdział III 

Majątek Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji

 

§ 11

Fundacja czerpie środki majątkowe z:

 1. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 2. Dochodów z działalności gospodarczej,
 3. Darowizn, spadków i zapisów,
 4. Innych wpływów.

 

§  12

 1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji w formach wymienionych w § 9.
 2. Zabrania się:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2)      przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ·że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,

4)      zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji. 

 

§ 14

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji. Zarząd składa się z 2 osób,
  w tym z Prezesa i Wiceprezesa. Członkiem Zarządu może być również Fundator.
 2.  Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

 

§ 15

 • Do kompetencji Zarządu  w szczególności należy:
  • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • Określanie kierunków działalności Fundacji,
  • Zmiany statutu,
  • Administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw,
  • Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  • Opracowanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
  • Zatwierdzanie planów finansowych Fundacji,
  • Zatwierdzanie bilansu rocznego i sprawozdania finansowo-rzeczowego z działalności Fundacji,
  • W razie potrzeby, powołanie i odwołanie dyrektora biura Fundacji. Kompetencje Dyrektora określa Zarząd.
  • Przeprowadzenie likwidacji Fundacji w razie podjęcia uchwały przez Radę Fundacji,
  • Wykonywanie innych zdań i funkcji niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
  • Zawieranie umów rozporządzających, dotyczących majątku Fundacji, umów cywilno-prawnych, umów z pracownikami.
  • Przyjmowanie, w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji,
  • Uchwalanie programów działania Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji, planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji;
  • Określanie warunków zatrudnienia pracowników i współpracowników Fundacji

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych w tym Statucie dla innych organów.

Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,

2) zakończenia kadencji,

3) odwołania przez Fundatora w przypadku:

 • działania na szkodę Fundacji,
 • nieuczestniczenia w pracach Zarządu,
 • podjęcia działalności konkurencyjnej,
 • złożenia rezygnacji.

 

§ 16

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a zwłaszcza do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji uprawniony jest Prezes i Wiceprezes jednoosobowo do kwoty zobowiązania nieprzekraczającego 3000 złoty. Powyżej kwoty 3000 złoty Zarząd działa łącznie.

 

§ 17

Uchwała Zarządu Fundacji wymaga jednomyślności.

 

§ 18

W umowach między Fundacją, a członkami Zarządu, Fundację reprezentuje osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

 

§ 19

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji.
 2. Kadencja Rady Fundacji trwa 3  lata.
 3. Rada Fundacji składa się z 4 – 5 osób. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 5. Osoby powołane do Rady Fundacji:

1) pełnią swoje funkcje społecznie,

2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa,

5)      mogą na swój wniosek otrzymać uzasadniony zwrot kosztów poniesionych w związku
z pełnioną funkcją.

 1. Rada Fundacji w głosowaniu jawnym wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady.
 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem obciążenia majątku i przeznaczenia jej majątku, przy których konieczna jest większość 2/3 głosów. W razie równej ilości głosów – decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:

1)  skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,

2)      zakończenia kadencji,

3)      odwołania przez Fundatora,

4)      złożenia rezygnacji.

 

§ 20

Do kompetencji Rady Fundacji należą:

 • Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku w przypadku likwidacji,
 • Opiniowanie planów działalności Fundacji,
 • Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 • Przeprowadzanie przez delegowanych członków Rady okresowych kontroli działalności i gospodarki finansowej Fundacji,
 • Przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 • Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,

 

§ 21

Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.

 

 Likwidacja Fundacji

§ 22

Fundacja ulega likwidacji w wypadkach przewidzianych w ustawie na podstawie Uchwały Rady Fundacji podjętej większością co najmniej  ¾ głosów, w obecności co najmniej 50% członków Rady. Rada Fundacji powołuje likwidatora.

 

§  23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

 

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij