Nasze projekty

Artykuły

Kodeks Etyki dla Organizacji Działających dla Dobra Pacjenta

Zdjęcie: Kodeks Etyki dla Organizacji Działających dla Dobra Pacjenta

Fundacja Ius Medicinae oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnejsą realizatorami projektu pn. „Kodeks etyki, jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentnym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów”. Projekt jest prowadzony przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a jego celem jest wypracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki dla organizacji działających dla dobra pacjenta.

Kodeks jest wspólną inicjatywą największych federacji i fundacji pacjentów działających dla dobra pacjenta, które z uwagi na brak zewnętrznych regulacji standardów ich funkcjonowania podjęły działania, mające na celu wypracowanie dokumentu, który ma służyć przestrzeganiu najwyższych norm etycznych współpracy organizacji pacjentów z partnerami instytucjonalnymi. Pomysłodawcy projektu, a wśród nich: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja My Pacjenci, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich „Orphan”, Związek Stowarzyszeń Pol-Familia, Polska Federacja Chorych na Astmę, Alergię i POChP, powołali grupę roboczą, która po przeprowadzeniu konsultacji środowiskowych z ponad 200 organizacjami pacjenckimi wypracowała ostateczny kształt kodeksu. Dokument był także zrecenzowany przez wybitnych ekspertów z zakresu prawa, etyki, nauk społecznych, m.in. prof. Jana Hartmana, dr Dorotę Karkowską, ks. dr Arkadiusza Nowaka. Celem nadrzędnym kodeksu jest przede wszystkim zwiększenie przejrzystości działania i większa profesjonalizacja organizacji działających dla dobra pacjenta oraz budowanie pozytywnego wizerunku tych podmiotów wśród ich interesariuszy.

Strona projektu  www.kodeksdlaorganizacji.pl - przejdź do strony

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Konferencja "Działalność gospodarcza w Polsce u progu XXI wieku"

Zdjęcie: Konferencja "Działalność gospodarcza w Polsce u progu XXI wieku"

Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce u progu XXI wieku”
Łódź, 27.06.2012 r. ul. Wapienna 17, Łódź

Prowadzenie działalności gospodarczej w dobie globalnego kryzysu to wyzwanie, z którym wielu przedsiębiorców nie potrafi sobie poradzić. Kryzys finansowy, złe nastroje konsumentów, kurczące się rynki zbytu, bariery prawne, to zjawiska wymuszające na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą poszukiwania takich kierunków rozwoju, które uchronią je przed skutkami załamującego się rynku. Czynniki blokujące rozwój usytuowane są nie tylko na zewnątrz firmy, ale także w jej wnętrzu. Optymalne wykorzystanie potencjału pracowników firmy, lepsze zarządzanie firmą, nabycie umiejętności dotarcia do klientów w kraju i za granicą, to czynniki, które mogą wzmocnić pozycję firmy na rynku. Nie bez znaczenia jest także dobór właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz spełnianie wymogów ochrony środowiska w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, co szczególnie obecnie ma wpływ kondycję finansową firmy i tym samym na jej pozycję na rynku.

Zgłoszone referaty ukazały jak zoczonym problemem jest prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju. Organizatorzy konferencji zaprosili do udziału naukowców różnych dyscyplin: specjalistów od zarządzania, ekonomii, prawa ochrony środowiska, prawa medycznego, transportu, politologów, ekonomistów, pedagogów i językoznawców.

Komitet Organizacyjny
dr Dorota Karkowska
dr Jacek Cheda
dr Ireneusz Maj
mgr Dr Justyna Kłys
mgr Igor Grzesiak

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Zenon Ślusarczyk
dr Tomasz Karkowski
dr Piotr Oleksiak

Program konferencji 14.30 – 14.45 – rejestracja uczestników 14.45 – rozpoczęcie konferencji

 • dr Dorota Karkowska, Prezes Zarządu Fundacji Ius Medicinae – powitanie
 • dr Ireneusz Maj (współorganizator) – powitanie

15.00-16.00 obrady plenarne

  Organizacja ochrony środowiska
 • dr Piotr Mikołajczyk, Deregulacja zawodów prawniczych (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, radca prawny)
 • Dr Tomasz Karkowski, Podmioty lecznicze w świetle ustawy o działalności leczniczej (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Justyna Kłys, Model potrójnej heliksy – szansa na efektywne wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw w województwie łódzkim (AHE Łódź)
 • dr Dorota Karkowska, Samozatrudnienie jako pozorna forma zatrudnienia pracowniczego (Uniwersytet Łódzki, Fundacja Ius Medicinae)

16.00 – 16.30 przerwa obiadowa 16.30-17.30 – obrady Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

 • Mgr Joanna Lipowska, Wskazania z badań psychologicznych dla motywowania pracowników w organizacji (HR Project Manager w Personnel Profile oraz IDEA! Management Consulting)
 • Dr Piotr Oleksiak Partycypacja pracownicza jako forma wpływu pracownika na zarządzanie firmą (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Cezary Tomasz Szyjko, Nowy paradygmat bezpieczeństwa jako element zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Dr Alina Maria Basak, Kodyfikacja norm etycznych elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy (AHE Łódź) Prowadzenie działalności gospodarczej a ochrona środowiska
 • Mgr Katarzyna Kaźmierska-Stępniak, Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w Polsce w obowiązującym stanie prawnym, (Doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i Telekomunikacja Polska)
 • Dr Jacek Cheda, Wpływ jakościowej i ilościowej ochrony gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej w Polsce (Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Sieradzu, AHE Łódź, Fundacja Ius Medicinae)
 • Dr Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym(Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Zenon Ślusarczyk, Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze środków funduszy Unii Europejskiej (AHE Łódź)

17.30-17.45 – przerwa kawowa 17.45. – 18.45 obrady

  Blok marketingowy
 • Dr Mirosława Świtała-Cheda, Strategie nazewnicze elementem gry marketingowej (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Danuta Janczewska, Marketingowe determinanty rozwoju mikroprzedsiębiorstw (Społeczna Akademia Nauki w Łodzi) Specyfika i szanse rozwojowe w prowadzeniu działalności gospodarczej wybranych sektorów polskiej gospodarki
 • Dr Jerzy Janczewski, Zarządzanie usługami na przykładzie warsztatów samochodowych (AHE Łódź)
 • Dr Cezary Tomasz Szyjko, Wpływ technologii dekarbonizacyjnych na konkurencyjność przedsiębiorstw w kryzysie (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Dr Ireneusz Maj, Bezpieczeństwo energetyczne w polskiej polityce wschodniej. Wybrane aspektyj (AHE Łódź)
 • Mgr Andrzej Prymuszewski, Współpraca gospodarcza krajów Unii Europejskiej z krajami Europy Wschodniej w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, doktorant, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi

18.45-19 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Konferencja "Ochrona środowiska - Różne spojrzenia - Nowe perspektywy"

Zdjęcie: Konferencja "Ochrona środowiska - Różne spojrzenia - Nowe perspektywy"

"Ochrona środowiska - Różne spojrzenia - Nowe perspektywy", Warszawa, 27 marca 2012 r.

Ochrona środowiska to obowiązek zarówno organów administracji publicznej, przedsiębiorców, jak i każdego obywatela. Każdy z nas korzystając ze środowiska powinien pamiętać o konieczności jego ochrony. Skuteczność działań ochronnych zależy przede wszystkim od poziomu świadomości ekologicznej obywateli. Jej budowanie powinno być oparte na wiedzy ekologicznej, wypracowanej przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Organizatorzy konferencji zaprosili do udziału naukowców różnych dyscyplin: specjalistów od prawa ochrony środowiska, prawa medycznego, zarządzania, transportu, politologów, ekonomistów, pedagogów i językoznawców. Zgłoszone referaty ukazały jak wieloaspektowym obszarem badań jest ochrona środowiska, jakie są tendencje rozwoju ochrony środowiska, ale także uzmysłowiły nam jakie są czynniki zagrażające skutecznej ochronie środowiska we współczesnym świecie.

Komitet Organizacyjny:
dr Dorota Karkowska
dr Jacek Cheda
dr Tomasz Karkowski
mgr Katarzyna Kaźmierska-Stępniak
mgr Igor Grzesiak Komitet Naukowy
prof. dr hab. Jan Hartman
prof. dr hab. Zenon Ślusarczyk
prof. dr hab. Tomasz Zalega
dr Anna Marzec – Bogusławska
dr Aneta Kaźmierska – Patrzyczna

Program konferencji
9.00- 9.45 – rejestracja uczestników
9.45 – rozpoczęcie konferencji dr Dorota Karkowska, Prezes Zarządu Fundacji Ius Medicinae – powitanie
10.00 – 11.30 obrady plenarne

 

 

Organizacja ochrony środowiska

 • prof. dr hab. Zenon Ślusarczyk (AHE Łódź), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze środków Unii Europejskiej
 • dr Tomasz Karkowski (Uniwersytet Łódzki), Środowisko i zdrowie a promocja zdrowia i zdrowie publiczne
 • dr Piotr Oleksiak (Uniwersytet Łódzki), Model kompetencyjny pracowników w firmach wdrażających system zarządzania środowiskiem EMAS
 • dr Dorota Karkowska, Ekologiczne aspekty zdrowia

11.30-12.00 – przerwa kawowa
12.00 – 13.00 – obrady w sekcjach

Sekcja A: Budowanie świadomości ekologicznej obywateli

 • dr Alina Maria Basak (AHE Łódź), Rola przedszkola w rozwijaniu świadomości ekologicznej dzieci
 • dr Aneta Kaźmierska-Patrzyczna (Uniwersytet Łódzki), Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie
 • mgr Aneta Woźniakowska – Moskwa (AHE Łódź), Zadania samorządu gminnego w zakresie edukacji ekologicznej
 • mgr Katarzyna Kaźmierska-Stępniak (Doktorantka UŁ, TP), Prawne podstawy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie

Sekcja B: Rozwój energetyki a ochrona środowiska

 • mgr Andrzej Prymuszewski, doktorant, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Bezpieczeństwo energetyczne a dywersyfikacja źródeł i dróg dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej do Europy
 • dr Cezary Tomasz Szyjko(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Priorytety polskiej energetyki w kontekście deregulacji rynku Unii Europejskiej
 • prof. dr hab. Tomasz Zalega, mgr Maciej Dombrowicz (Uniwersytet Warszawski), Wykorzystanie źródeł odnawialnej energii w mazowieckich gospodarstwach domowych

13.00 – 14.30 przerwa obiadowa
14.30 – 15.30 obrady w sekcjach

Sekcja C: Ochrona świata zwierzęcego i roślinnego

 • Dr Piotr Mikołajczyk, Problemy prawne występujące przy tworzeniu i funkcjonowaniu schronisk dla zwierząt w Polsce
 • Dr Mirosława Świtała-Cheda (Uniwersytet Łódzki) Onomastyka w służbie ochrony przyrody – nazwy pomników przyrody
 • Dr Jacek Cheda, Ius Medicinae, AHE Łódź, WSHE Sieradz) Tworzenie i ochrona form ochrony przyrody w Polsce

Sekcja D: Gospodarowanie odpadami i ochrona powietrza

 • dr Cezary Tomasz Szyjko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami wobec nowego rynku uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej
 • dr inż. Agnieszka Bulska, Dr inż. Robert Sternik (AHE Łódź)Zarządzanie recyklingiem produktowym w usługach motoryzacyjnych
 • dr Jerzy Janczewski (AHE Łódź), Zarządzanie recyklingiem produktowym w usługach motoryzacyjnych

15.30 – 16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Strona: 1 | 2 |

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij