Nasze projekty

Artykuły

Najpierw Mieszkanie - rzecznictwo oparte o dowody

Zdjęcie: Najpierw Mieszkanie - rzecznictwo oparte o dowody

Fundacja Ius Medicinae wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej jest realizatorem dwuletniego projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG pt. „Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”.

Projekt to stabilne rzecznictwo oparte o dowody, gromadzone i upowszechniane w celu wpłynięcia na zmianę w nastawieniu do budowania systemu wsparcia dla ludzi skrajnie wykluczonych, żyjących „na ulicach”, niekorzystających z dostępnej pomocy. Dowody istnienia problemu będą zbierane poprzez badania oparte o dane gromadzone w procesie udzielania wsparcia tej grupie ludzi (skala zjawiska, realne koszty występowania, nastawienie interesariuszy) i upowszechniane za pośrednictwem konsultacyjnych seminariów i konferencji, strony i biuletynu internetowego i publikacji. Rezultatem podjętych działań będzie stworzenie gruntu dla wdrażania w Polsce nowoczesnych programów opartych o ideę Najpierw Mieszkanie z sukcesem realizowanych w USA i kilku krajach EU, wymyślonych przez S. Tsemberisa z nowojorskiej Fundacji Pathways to Housing. Projekt będzie realizowany w partnerstwie łączącym doświadczenie prowadzenia kampanii społecznych, wspierania ludzi bezdomnych, rzecznictwa opartego o wiedzę i współpracy międzynarodowej.

 Więcej o projekcie  - przejdź do strony

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.

Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Zdjęcie: Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Fundacja Ius Medicinae wraz z Fundacją Wygrajmy Zdrowie jest realizatorem projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG pt. „Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego”. Celem niniejszego projektu jest społeczna kontrola sposobu realizacji przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, analiza tego systemu oraz wypracowanie wniosków i zaproponowanie wprowadzenia zmian na przestrzeni kolejnych lat. Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację polskich pacjentów chorych psychicznie związaną z nieefektywną realizacją przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 został wprowadzony w życie 28 grudnia 2010 r. przez Radę Ministrów. Jego celem jest zapobieganie zaburzeniom psychicznym, promocja zdrowia psychicznego, zapewnienie chorym dostępu do pomocy medycznej oraz rozwój badań naukowych.  Niestety od początku realizacji Programu postęp w jego wdrażaniu nie był zadowalający. Dziś już wiemy, że żadne z ministerstw nie wywiązało się w całości z powierzonych mu zadań. Tym samym w praktyce założenia Programu nie zostały zrealizowane. Dobiegający okres realizacji NPOZP 2011-2015 jest niewątpliwie tym momentem, w którym należałoby podjąć kroki w celu rzetelnego zaopiniowania procesu wdrażania przez Ministerstwo Zdrowia Programu oraz przedstawienie propozycji zmian, aby druga edycja NPOZP spełniała podstawowe założenia i oczekiwania wszystkich środowisk zaangażowanych w opiekę i rzecznictwo nad pacjentami chorymi psychicznie a w konsekwencji doprowadzi do poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

 Przejdź do podstrony projektu
 

Harmonogram realizacji projektu pn. ”Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego”

  1. Powołanie Obywatelskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Monitorującego (ZM) - wrzesień 2014
  2. Przeprowadzenie przez ZM monitoringu dotyczącego efektywności NPOZP 2011 -2015 oraz ocena stopnia i skali jego realizacji - październik 2014/marzec 2015
  3. Spotkania i Prace członków ZM opracowującego wytyczne i rekomendacje do nowej edycji NPOZP na lata 2016-2020 - marzec/wrzesień 2015
  4. Opracowanie Raportu (Nowelizacji NPOZP) w wersji pdf - październik 2015
  5. Prowadzenie konsultacji społecznych ze środowiskiem organizacji pacjenckich - luty /listopad 2015
  6. Prowadzenie działań interwencyjnych/rzeczczniczych - Spotkania przedstawicieli Koalicji z decydentami z MZ - wrzesień 2014/listopad 2015
  7. Działania informacyjno - promocyjne oraz media relations - wrzesień 2014/listopad 2015

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Partnerstwo strategiczne Erasmus+ “Drogi z bezdomności”

Zdjęcie: Partnerstwo strategiczne Erasmus+ “Drogi z bezdomności”

Fundacja Ius Medicinae współtworzy międzynarodowe partnerstwo „Ways out of Homelessness” organizacji pracujących na rzecz ludzi doświadczających bezdomności na Węgrzech, w Czechach, Rumunii i Polsce. Celem partnerstwa jest zgromadzenie i popularyzacja wiedzy o programach mieszkaniowych tworzonych w Europie Centralnej oraz zbudowanie sieci współpracy. W naszym regionie w obszarze bezdomności dominują programy oparte o pomoc doraźną w postaci posiłków, noclegowni i schronisk. Programy mieszkaniowe, w których pomoc w procesie wychodzenia z bezdomności opiera się o pobyt w mieszkaniu są wciąż rzadkością mimo tego, iż badania i międzynarodowe doświadczenia wykazują na ich skuteczność i konieczność wprowadzenia na szerszą skalę. Z kolei interesariusze, osoby tworzące programy pomocowe mało o sobie wiedzą, koncentrując się na nawiązywaniu kontaktów z organizacjami z krajów starej UE. Tymczasem łączą nas doświadczenia wynikające z podobnej historii w okresie powojennym i co za tym idzie podobne wyzwania w budowaniu nowoczesnej polityki społecznej. W ramach partnerstwa zaplanowanych jest pięć wizyt studyjnych w stolicach krajów organizacji partnerskich, publikacje internetowe, stworzenie rekomendacji, wskazówek do programów doskonalenia zawodowego pracowników a także test internetowego kursu wiedzy o programach „Najpierw mieszkanie” przygotowywanego przez FEANTSA.

Liderem partnerstwa jest węgierska BMSZKI Budapest Methodological Centre of Social Policy and Its Institutions, pozostali uczestnicy to the rumuńska Casa Ioana Association, czeska Sdruzeni Azylovych Domu, węgierski Habitat for Humanity oraz europejska FEANTSA. Partnerstwo zostało zawiązane na dwa lata od września 2014 do sierpnia 2016, z ramienia Fundacji Ius Medicinae koordynacją projektu zajmuje się Julia Wygnańska. Działania partnerstwa uzupełniają międzynarodową wymianę doświadczeń prowadzoną w innym projekcie Fundacji „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”. Partnerstwo jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Więcej o projekcie - przejdź do storny


Kampania "Prawa Pacjenta Twoje Prawa"

Zdjęcie: Kampania "Prawa Pacjenta Twoje Prawa"

 Głównym celem projektu „Prawa Pacjenta – Twoje Prawa”, jest podniesienie świadomości istnienia praw pacjenta oraz sposobu ich egzekwowania. Odbiorcami projektu są pacjenci, ich rodziny oraz internauci.
Projekt zakłada budowę strony internetowej gdzie zamieszczane będą najważniejsze z punktu widzenia pacjenta informacje (w tym przepisy prawne, orzeczenia sądowe, najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, omówione zostaną prawa pacjenta, zamieszczane będą przygotowywane w toku realizacji projektu materiały edukacyjne).  Projekt zakłada także przygotowanie, wydanie materiałów dla pacjentów (1000 plakatów oraz 50 000 ulotek), które następnie będą dystrybuowane w ośrodkach zdrowia w całej Polsce.  Zrealizowany zostanie także spot uświadamiający pacjentom istnienie ich praw, który będzie można zobaczyć na ekranach wybranych ośrodków zdrowia w całej Polsce.

Wszystkie te działania zostaną poprzedzone przeprowadzeniem badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa oraz analizą zmian w stosunku do poprzedniego badania z 2008 r. Jego wyniki zostaną opublikowane na stronie projektu oraz na profilu Facebook projektu.

Strona informacyjna projektu - przejdź do informacji

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Strona: 1 | 2 |

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij